[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zlSMROpHKfI&live=1[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wsN4VWMp8PI&live=1[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=rX3-6vyjMnY&live=1[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=dXXydFFoTug[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=BiX1g9JfX8k&live=1[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=wG4nce7Veao&live=1[/embedyt]

Goodbye Jesus

April 4, 2021
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=1f5YvAC98lo&live=1[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=SOEcMcLDTMo&live=1[/embedyt]

An Unexpected Messiah

March 28, 2021
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=zg8mFRKEZc0&live=1[/embedyt]
[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=hrEhf0tMGZc[/embedyt]